17 pages
 
 
 
 
 

Instructie en ordonnantie voor de nieuwe wees-, curateele-, en onbeheerde boedels-kamer der colonie Surinaamen


 
 
 
The text below has been generated automatically by OCR (Optical Character Recognition). This technique is not 100% error free. This is partly due to the fact that the OCR software can't read old print as well as modern print. This means that the text may contain incorrect characters. We are working to improve the OCR software. An estimated 91% of the characters on this page are correct.I
INSTRUCTIE en ORDONNANTIE
Voor de
Nieuwe Wees-, Curateele-en Onbeheerde Boedels-Kamer,
j« Der Colome Sürinaame.
i -voor zo verre de Weeskamer aanbetreft.
5 -jtóA^Lle den geenen, die deei^m? ze zullen zien of ho< ren •K@^g lcezcn5 SALUT. Doen te weeten: dat wy, no; dig geoordeeld hebbende tot het ' bewerken van eene meer gemak; kelyke en geregelde beftienngder i Boedels aan de Weeskamer gedevolveert, eenige verandering inde I Inftrucde voor de Weeskamer te \ maaken, en ten dien einde onder anderen eene Nieuwe Wees-, Cu i rateele- en onbeheerde Boedelska; mer op deeze Colonie op te rechten, met voorkennisfe en onder approbatie van Hun Edele Groot \ Achtbaare de Heeren Directeuren en Regeerders van dezelve, heb* 3'ben goedgevonden en verdaan voor | de voorfchr. Kamer 9 voor zo verre de Weeskamer en Goederen aangaat, vast te ftellen de navolA 2 gen-