Selectie

Selectiecriteria

Voor Early Dutch Books Online is een selectie gemaakt van oude drukken uit de periode 1781-1800. Deze heeft plaatsgevonden op basis van inhoudelijke en praktische criteria. Zo zijn boeken gedrukt in het Gotisch buiten de selectie gelaten, omdat de tekenherkenning van dit lettertype nog niet het gewenste resultaat oplevert.

Voor aanvang van het project zijn enkele selectiecriteria opgesteld. Zo is gekozen voor materiaal dat in de achttiende eeuw in Nederland is gedrukt, omdat in deze periode het 'moderne' lettertype, Romein, de overhand krijgt. In Romein gedrukt materiaal is goed te OCR'en. Daarom worden alleen de boeken in Romeinsschrift gedigitaliseerd. Het project omvat niet de gehele achttiende eeuw maar beperkt zich tot 1781-1800 omdat publicaties in deze tijd voornamelijk in Romein gedrukt werden. Deze keuze is gebaseerd op de overweging dat op deze wijze niet alleen het grootste aantal werken onder handen kan worden genomen, maar ook dat de kans op succesvolle digitalisering van de tekst het grootst is. Inhoudelijke overwegingen speelden bij deze eerste selectie dus minder een rol.

Categorieën

De in de Short Title Catalogue Netherlands (STCN) beschreven boeken bestaan voor een derde uit overheidspublicaties, academische geschriften (voornamelijk in het Latijn) en gelegenheidsgedichten. De belangstelling voor deze categorieën is over het algemeen niet groot. Het overige deel, de zogeheten reguliere boeken, bestaat uit geschiedkundige, politieke, theologische en letterkundige werken. Hierop heeft Early Dutch Books Online zich geconcentreerd. Het merendeel van de zoekacties door wetenschappers in de STCN is gericht op deze werken.

Taal

Het accent ligt op "Nederlands materiaal", dat wil zeggen: in Nederland gedrukt of handelend over Nederland. De Nederlandse taal kan niet als strikt selectiecriterium worden gehanteerd, omdat Nederlands niet de standaard taal was voor uitgaven in die tijd; aan de universiteiten werd Latijn gebruikt en aan het hof werd Frans gesproken. Voor het project is daarom zowel Nederlands- als Franstalig materiaal meegenomen.